Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Lisans Sözleşmesi

ZİRVE ÜRÜNLERİ/HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ GENEL ESASLAR

1.KAPSAM

İşbu Zirve Ürünleri/Hizmetleri Kullanım Sözleşmesi Genel Esasları’nda (bundan sonra “Genel Esaslar” olarak anılacaktır) belirlenmiş olan hüküm ve şartlar, Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Zirve”) ile kullanıcıları (“Kullanıcı”) arasında imzalanmış ve işbu Genel Esaslar’a ek olan Zirve ürünleri/hizmetleri ile ilgili son kullanıcı lisans koşulları sözleşmeleri (“Sözleşme”) kapsamında belirlenen hizmetler açısından geçerli olacak ve Zirve söz konusu hizmetleri işbu Genel Esaslar çerçevesinde sunacaktır. Sözleşme, Genel Esaslar’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, işbu Genel Esaslar'ın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından ileride Zirve’den satın alınacak ve/veya kullanım hakkına sahip olunacak herhangi başka bir ürün/hizmet de, aksi üzerinde Taraflar mutabık kalmadıkça, işburada düzenlenen Genel Esaslar’a ve ilgili hizmetin kendi kullanım koşullarına tabi olacaktır.

Zirve ve Kullanıcı işbu Genel Esaslar’da tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR

"Abonelik Modeli" Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nin ilgili versiyonunun lisans kullanım hakkının ilgili lisans kullanım koşullarında belirtilen süre ile sınırlı olarak Kullanıcı’ya devredilmesini ifade eder. " Lisans Modeli" İşbu Genel Esaslar’a ek Sözleşme’de Lisans Modeli uygulanacağı öngörülen ve satışı yapılan Zirve Paket Ürünü/Hizmeti’nin kullanım hak ve yetkisinin Kullanıcı’ya devrini ve Sözleşme hükümleri kapsamında ilgili Zirve Paket Ürünü/Hizmeti’nin tek bilgisayarda süresiz olarak kullanma hakkını ifade eder.

"Çağrı Destek Hizmeti" Zirve Ürünü/Hizmeti’ne dair www.zirveyazilim.net‘te belirtilen numaralar veya Web Sitesi’nde iletilen Kullanıcılar’ın soru ve sorunlarına Zirve çalışanlarınca destek verilebilmesine olanak sağlayan telefonla destek hizmetini ifade eder. “E­Dönüşüm Hizmetleri” Zirve tarafından zirveyazilim.net uzantılı Web Sitesi üzerinden sunulan ve http://www.zirveyazilim.net’de belirtilen Zirve E­Defter, E­ Fatura/E­Arşiv, E­İrsaliye, E­Müstahsil, E­Smm ürün ve hizmetlerini ifade eder. Her bir ürün ve hizmet tek başına “Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti” olarak ifade edilecektir.

“Zirve Paket Programları” Zirve tarafından zirveyazilim.net uzantılı Web Sitesi üzerinden sunulan ve http://www.zirveyazilim.net’de belirtilen Zirve Müşavir, Zirve Ticari, Zirve Finansman, Zirve Üretim, Zirve Muhasebe, Zirve Bordro, Zirve İşletme ürün ve hizmetlerini ifade eder. Her bir ürün ve hizmet tek başına “Zirve Paket Ürünü/Hizmeti” olarak ifade edilecektir.

“Zirve Ürünleri/Hizmetleri” Zirve Paket Ürünü/Hizmeti ve Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’ni birlikte ifade eder.

“Fikri Mülkiyet” (I) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model, dizayn ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları; (II) herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know­how, telif hakkı, tasarım kavram ve düşünceleri; (III) her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; (IV) her türlü bilgisayar programları ve yazılımlarını (kaynak kodları, nesne kodları, veri ve veri tabanları, algoritma ve kron kodlarını); (V) yürürlükteki hukuk uyarınca “eser sahibi” sıfatıyla sahibi olunan her türlü esere ilişkin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, radyo, TV, mobil veya internet kanalı ile veya sair araçlarla yayınlama, kamuya sunma gibi her türlü mali haklar ve bunlara ilişkin kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dahil olmak üzere, Türkiye ya da başka bir ülkede tescil edilmiş ya da edilmemiş veya tescil edilme sürecinde olan ticari markalar, servis markaları, ticari isimler, ticari sloganlar, tasarım hakları, patent hakları, yararlı modelleri, tescilli tasarımlar ve bunlar üzerindeki mülkiyetler, telif hakları, internet siteleri ve bilgisayar programlarının doğasından kaynaklanan her türlü mali ve manevi hakları, teknoloji bilgileri, uygulamalar, yöntemler, operasyonlar, deneyim, ekipman şartnameleri ve kılavuzları, pazarlama bilgileri, pazarlama ve reklam teknikleri, müşteri listeleri, satıcı listeleri ve her türlü yazılı veri, raporlar, yorumlar, bilgiler, tahminler ve proje ya da ürün ile ilgili bilgileri içeren ya da başka şekilde yansıtan kayıtlar ile her türlü analiz, derleme, inceleme ve proje ile ilgili olarak bu bilgileri içeren ya da yansıtan diğer belgeleri ifade eder.

“GİB” Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ifade eder.

“HESAP” Sözleşme’nin onaylanmasını müteakip Zirve tarafından Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin sağlanması amacıyla Kullanıcı için oluşturulacak elektronik hesabı ifade eder.

“WEB SİTESİ” Zirve’nin maliki olduğu www.zirveyazilim.net isimli internet sitesini ve Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin Zirve’nin takdirine göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkının süreli veya süresiz olarak devrini gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği diğer web sitelerini ifade eder.

“YAZILIM” Kullanıcı tarafından ilgili Sözleşme kapsamında duruma göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında kullanılan Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin ara bağlantı yazılımlarını ifade eder.

“YETKİLİ KİŞİ” Hesap’a erişim ve Hesap üzerinden işlem yapmaya yetkili olan ve bilgileri Kullanıcı tarafından belirtilerek Sözleşme’de düzenlenmiş olan kişiyi ifade eder.

“YGD” Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin güncellenmesi, hata düzeltmeleri ve kullanımlarıyla ilgili destek talebinin karşılanması amacıyla sunulan Zirve Yazılım Güncelleme Desteği Hizmeti’ni ifade eder.

“ZİRVE e­KONTÖR” Tüm Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nde kullanılan ortak para birimini ifade eder

3.GENEL ESASLAR’IN VE SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

3.1 Kullanıcı Genel Esaslar’ı ve Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

3.2 Taraflar, Genel Esaslar ve Sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, Genel Esaslar ve Sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

3.3 Kullanıcı, Genel Esaslar ve Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

3.4 Taraflar, Genel Esaslar ve Sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

3.5 İşbu Genel Esaslar ve Sözleşme hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi Kullanıcı tarafından yapılmıştır. İşbu Genel Esaslar ve Sözleşme hükümlerinden hiçbiri Genel Esaslar’ın ve Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. Genel Esaslar ve Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir. 3.6 Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden yapacağı alışverişleri tacir sıfatıyla gerçekleştirdiğini, ticari gelir elde etmek ve ticaretinde kullanmak üzere ticari/mesleki amaçlarla hareket ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu nedenle Kullanıcı tüketici mevzuatı kapsamında “tüketici” sıfatı taşımayacağının ve işbu Genel Esaslar’ın ve Sözleşme’nin niteliği gereği bir tüketici sözleşmesi veya tüketici işlemi olmadığının bilincindedir.

4.KONU

Bu Genel Esaslar’ın konusu; Kullanıcı’nın Zirve’den Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını süreli veya süresiz olarak devraldığı ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne istinaden Taraflar’ın genel hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. Kullanıcı, Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını süreli veya süresiz olarak devralmak istediği ilgili ürünü/hizmeti Web Sitesi üzerinden işaretleyerek seçebileceği gibi duruma göre Taraflar arasında ıslak imzalı sözleşme de düzenlenebilir. Kullanıcı Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanım hakkını doğrudan Zirve üzerinden veya Zirve tarafından yetkilendirilmiş bir iş ortağı üzerinden ilgili ürünün özelliklerine göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında süreli veya süresiz olarak devralabilecektir, ancak her durumda da işbu Genel Esaslar uygulama alanı bulacaktır. Kullanıcı tarafından seçilen Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin detayları ilgili ürüne ilişkin Sözleşme’de yer alacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Kullanıcı tarafından satın alınan ilgili Zirve Ürünü/Hizmeti’nin Abonelik Modeli veya Lisans Modeli’nden hangisine tabi olduğu ve süreli veya süresiz olduğu ilgili ürüne ilişkin Sözleşme’de belirlenmektedir. Zirve tarafından Kullanıcı’ya yalnızca Kullanıcı tarafından lisans kullanım hakkı duruma göre süreli veya süresiz şekilde devralınmış olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri kapsamında hizmet sunulacaktır. Kullanıcı’nın lisans kullanım hakkını devralmamış olduğu başka bir hizmeti veya ürünü Zirve’den talep etme hakkı yoktur.

5.KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak aşağıdaki genel kullanım şartlarını kabul eder. İşbu genel kullanım şartları Kullanıcı tarafından seçilen tüm Zirve Ürün/Hizmetleri için geçerlidir.

5.1 Kullanıcı, duruma göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını süreli veya süresiz olarak devralacağı ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne istinaden ilgili son kullanıcı lisans koşullarını onaylaması gerektiğinin bilincindedir. Kullanıcı işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak bu hususu kabul etmektedir.

5.2 Kullanıcı tarafından işbu Genel Esaslar’ın veya Sözleşme’de belirtilen herhangi bir hükmün ihlal edilmesi suretiyle Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanılması yasaktır.

5.3 İşbu Genel Esaslar’a ve Sözleşme koşullarına uyulması ve belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla Zirve Kullanıcı’ya aşağıdaki hakları sağlamaktadır :

5.4 Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni kullanarak oluşturduğu, işlediği ve görüntülediği her türlü verinin sahibi ve sorumlusudur. Zirve’nin Kullanıcı’nın verileri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.5 Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin fikri mülkiyet hakları münhasıran Zirve’ye aittir. Zirve Ürünleri/Hizmetleri kullanım lisansının Kullanıcı’ya süre sınırlamasına tabi olarak veya ürünün tipine göre süresiz şekilde devredilmesi, Zirve’nin ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri üzerindeki Fikri Mülkiyet hakkını hiçbir şekilde sona erdirmez, sınırlamaz ve Zirve’nin bu hak üzerindeki tasarruf hakkını etkilemez, Genel Esaslar ve Sözleşme’de belirtilen kullanım hakkı haricinde burada geçen hiçbir ifade Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin Kullanıcı’ya devredildiği anlamına gelmez. Kullanıcı, Zirve’ye ait fikri mülkiyet haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirirken, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, marka mevzuatı, fikir ve sanat eserleri ve telif hakları mevzuatı, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili tüm fikri mülkiyete ilişkin KHK ve kanunlar da dahil olmak üzere ilgili her türlü mevzuata uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.6 Zirve Ürünleri/Hizmetleri, Kullanıcı haricinde farklı bir üçüncü kişi tarafından kullanılmayacaktır. Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin farklı bir kişi tarafından kullanılması, bu kişi ile Zirve arasında yeni bir sözleşmenin düzenlenmesini zorunlu kılar. Zirve ve söz konusu üçüncü kişi arasında sözleşmenin yapılmaması halinde mevcut Kullanıcı tarafından Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin Fikri Mülkiyet hakları açıkça ve kasten ihlal edilmiş sayılır ve Kullanıcı’nın kullanım lisansı derhal sonlandırılır.

5.7 Zirve, zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ndeki olası hataları gidermek, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni geliştirmek, günün şartlarına ve/veya yapılan yeni yasal düzenlemelere uyarlamak amacıyla Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nde değişiklikler yapabilir, yeni versiyonlarını ve/veya sürümlerini pazara sunabilir veya pazardan tamamen kaldırabilir.

5.8 Zirve, çıkardığı yeni sürümlerde ve/veya versiyonlarda Kullanıcı’ya bazı alanlarda uyarı ya da bilgi mesajları aracılığıyla, bu alanların farklı versiyonlarda ve/veya programlarda çalıştığını bildirebilir.

5.10 Zirve, lisans anahtarı üretilirken ve sonrasında Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri kullanarak temin edilen hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olarak Kullanıcı ile şayet Kullanıcı red hakkını kullanmamış ise iletişime geçebilir. Kullanıcı’nın red hakkını kullanması nedeniyle Zirve’nin Kullanıcı ile iletişime geçememesi sonucu Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan Zirve sorumlu değildir.

5.11 Hesap’ın kullanım hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Hesap’ı başkasına kullandırtamayacağı gibi Hesap’a erişim için gerekli olan kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgileri herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşamaz. Kullanıcı ayrıca, söz konusu bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden de sorumlu olup Hesap’a yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Kullanıcı, Hesap’ına yetkisiz olarak erişildiği durumlarda veya sair güvenlik ile ilgili sorunlarda derhal Zirve’ye haber vermekle yükümlüdür. Hesap’ın ve Hesap’a erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) kullanımına ilişkin olarak Zirve’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.12 Sözleşme’nin süresi sonunda veya herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde Hesap, Zirve tarafından kapatılacaktır. Kullanıcı, Sözleşme süresi içerisinde Hesap’ın kapatılmasını talep ediyor ise bu talebini Zirve’ye yazılı surette bildirecektir. Zirve, söz konusu kapatma talebinin kendisine iletildiği günden itibaren 3 iş günü içerisinde Hesap’ı kapatacaktır. Herhangi bir şekilde Hesap kapatılır ise ve Kullanıcı’nın başkaca Zirve Ürünleri/Hizmetleri kullanımı devam etmiyor ise, Taraflar arasındaki Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme de, niteliği gereği yürürlükte kalacak olan hükümler haricinde, otomatik olarak sona erer.

5.13 Hesap’a erişim ve Hesap üzerinden işlem yapabilmek için gerekli bilgiler yalnızca Kullanıcı tarafından belirtilmiş olan Yetkili Kişi ile paylaşılacaktır. Bu kişiler ve bu kişilere ait bilgiler ilgili Sözleşme’de düzenlenmiştir. Yetkili Kişi’nin veya bilgilerinin değişmesi veya bu kişinin Kullanıcı ile ilişkisinin sona ermesi halinde bu durum ve yeni atanacak kişiye ait bilgiler derhal Zirve ile paylaşılmalıdır. Zirve’nin Yetkili Kişi’nin değişmesi veya Yetkili Kişi tarafından atanmış olan ve sisteme erişim hakkını haiz diğer yetkililerin Hesap üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.14 Zirve, lisans kullanım hakkı ilgili ürün tipine göre süreli veya süresiz olarak devralınan Zirve Ürünleri/Hizmetleri için lisans kullanım hakkının devri süresi içinde destek hizmetleri sağlayabilir. Söz konusu destek hizmetlerinin şartlarına Web Sitesi üzerinden ulaşılabilir. Kullanıcı, işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak Web Sitesi üzerinde düzenlenmiş olan destek hizmetinin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır ve söz konusu hizmeti, bu şartlara uymakla yükümlü olduğunu ve Zirve’nin de Web Sitesi üzerinde belirtilen şartlar dahilinde hizmet vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Zirve, herhangi bir arıza veya hataya karşı yetkisiz kişilerden alınan destek ve servis hizmetinin sonuçlarından sorumlu değildir.

5.15 Kullanıcı, ilgili Sözleşme altında detayları düzenlenmiş olan ve duruma göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını süreli veya süresiz olarak devralacağı ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne ilişkin temel özellikleri, abonelik ücretini/lisans bedelini, ödeme şeklini ve ilgili diğer koşulları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve Sözleşme’yi onaylayarak bu konularda gerekli teyidi verdiğini peşinen beyan eder.

5.16 Kullanıcı Web Sitesi’ne kayıt olurken ve Hesap’a erişim sağlanabilmesi için verdiği bilgilerin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu minvalde Kullanıcı, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda bu bilgileri Web Sitesi üzerindeki hesabından güncellemekle yükümlüdür. Web Sitesi’ne kayıt esnasında ve/veya Hesap’a erişim için verilen bilgilerin eksik olması veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle kaynaklanacak her türlü talep ve sorun bizzat Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Kullanıcı bu hususta Zirve’yi her türlü talepten ari tutacak ve Zirve nezdinde oluşan her türlü zararı derhal ilk talepte nakden ve defaten ödeyecektir. Gerçeğe aykırı veya eksik bilgi nedeni ile gereği gibi verilemeyen Zirve Ürünleri/Hizmetleri kapsamında Zirve’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.17 Zirve’nin tabi olduğu ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan hallerde ve/veya bağlı olduğu resmi kurum/kuruluşlar tarafından Kullanıcı hesaplarına ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin entegrasyonunun yapılmaması hususunda bir talimat gelmesi durumunda ve/veya ilgili mevzuatta gerçekleştirilen bir değişiklik nedeniyle veya bu yönde bir idari karar, mahkeme/hakem kararı olması durumunda Zirve, abonelik ücreti/ lisans bedeli ödemesi yapılmış olan ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni Kullanıcı’nın hesabı ile entegre etmeme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Zirve, Kullanıcı tarafından ödenmiş olan ve fakat Kullanıcı’nın hesabına entegre edilmemiş olan Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin abonelik ücreti/lisans bedelini Kullanıcı’ya makul olan en kısa süre içerisinde iade etmekle yükümlüdür.

5.18 Yazılım’ın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

5.19 Kullanıcı, Zirve’nin yazılı iznini almadan Yazılım üzerinde herhangi bir değişiklik gerçekleştiremez, aksi durumda doğabilecek sonuç ve/veya zararlardan Zirve sorumlu değildir.

5.20 Zirve, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti etmez. Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri ’ni kullanırken oluşturduğu belgelerin ve bilgilerin yedeğini almakla ve bu bilgi ve belgelerin güvenliğinden sorumludur.

5.21 Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin ve buna ilişkin her türlü yazılımın kullanılması sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Zirve, Genel Esaslar ve Sözleşme konusu Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanımı, uygulaması ya da Sözleşme kapsamında verilen hizmetler dolayısıyla oluşabilecek sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.22 Kullanıcı, kullandığı bilgisayar sistemlerinde güvenlik yazılımları ve firewall ile en güncel antivirüs ve anti trojan programlarını bulundurmakla yükümlüdür.

5.23 Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nden faydalanabilmek için her türlü alt yapı gerekliliklerini sağlayacaktır.

5.24 İstisnai durumlarda Kullanıcı’nın talebi ve Zirve’nin bu talebi kabul etmesi halinde Zirve lisans kullanım hakkı devralınan Zirve Ürünleri/Hizmetleri için uzaktan destek verebilir. Böyle durumlar için Kullanıcı, Zirve’nin sisteme uzaktan erişmesine peşinen muvafakat vermiştir.

5.25 Zirve, kendisine ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, servis sağlayıcılara atfedilebilecek durumlardan, Kullanıcı’nın kendi donanım veya işletim sisteminden kaynaklanan arızalarından, internet kesintilerinden veya yavaşlamalarından sorumlu değildir.

5.26 Kullanıcı, lisans kullanım hakkını devraldığı Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni bir üst versiyon programına yükseltebilir. Ancak Kullanıcı’nın bunu yapabilmesi için duruma göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında her model için Zirve tarafından belirlenen koşullarla üst versiyon lisans anahtarının lisans kullanım hakkını devralmış olması gerekir.

5.27 Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisans kullanım bedelinin tamamını ödemeyen Kullanıcı’ya ilgili program üzerinden veya e­mail yolu ile söz konusu ihlalin 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi ve giderilmemesi halinde programa girilen verilerin Kullanıcı tarafından programdan alınması için uyarı gönderecektir. İhlalin belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisans kullanım hakkını iptal eder. Bu durumda Kullanıcı’nın, programa girmiş olduğu verilere program üzerinden erişimi de sona erdirilecektir. Verilerin programdan alınmasına ilişkin sorumluluk Kullanıcı’da olacaktır.

5.28 Zirve, hiçbir koşulda Kullanıcı tarafından eski sürüm ve versiyondaki Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne girilmiş bilgilerin, yeni programlara uyarlanabilirliğini ve ayrıca eski versiyon veya sürüm ürünlerdeki tüm işlemlerin yeni versiyon veya sürüm ürünlerde de olabileceğini Kullanıcı’ya taahhüt etmez.

5.29 Zirve, çeşitli derecelerdeki orta ve üstü eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve yetkili destek merkezleri için eğitim setleri oluşturabilir ve dağıtabilir. Bu eğitim setleri hiçbir şekilde ticari amaçlar için kullanılamaz. Bu eğitim setlerine sahip olan Kullanıcılar, Zirve talep ettiği takdirde bu eğitim setlerini dokümanları ile birlikte tam olarak Zirve’ye iade etmek zorundadırlar.

5.30 Zirve, hiçbir koşulda Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nde Kullanıcı’nın özel isteklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini tamamen karşılayacağını, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin hatasız ve kesintisiz çalışacağını, Kullanıcı’nın belirli bir amacına uygun olacağını ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmemektedir. Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri kullanım lisansını mevcut durumu ve olduğu hali ile sağlamakta olup ilgili programa ilişkin açık veya zımni herhangi bir garanti veya taahhüt vermemektedir. Kullanıcı da Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni mevcut hali üzerinde gerekli incelemeleri yapmış olarak olduğu haliyle kabul etmiştir. Kullanıcı kurulum sonrasında herhangi bir şekilde ödediği ücretlerin iade edilmesini talep edemez.

5.31 Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanılması, kullanılmaması, kullanılamaması, uygulanması, kuruluşu nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan; doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan; bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan, üçüncü kişilerin iddiasından Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin hukuka aykırı olarak kullanılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Zirve, Kullanıcı’nın sistemindeki arıza, elektrik kesilmesi, virüsler ve diğer nedenlerle oluşabilecek bilgi ve program kayıplarından sorumlu tutulamaz. Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin korunması, Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin aksaklıklara karşı düzenli olarak yedeklenmesi ve bilgilerin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğu altındadır.

5.32 Kullanıcı, ilgili ürünün tipine göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında kullanım lisansını süreli veya süresiz olarak devraldığı Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni kuracağı ve kullanacağı bilgisayarların ve çevre birimlerinin program dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip olmasından kendisi sorumludur. Kullanıcı, Zirve’nin yazılım­donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Zirve’nin sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için ürünün tipine göre Abonelik Modeli veya Lisans Modeli kapsamında kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.33 Zirve Ürünleri/Hizmetleri yardım dosyası olarak programlar ile birlikte kurulur ve program ile ilgili zirveyazilim.net isimli internet sitesinde kullanıma yardımcı videolar ve teknik dokümanlar bulunur. İlgili elektronik yardım dokümanı programın güncellenmesi ile Zirve tarafından gerekli olduğu takdirde güncellenir. Programın Kullanıcı tarafından yardım dosyası anlatımlarından farklı olarak kullanımından çıkacak sorunlardan Zirve sorumlu tutulamaz.

5.34 Kullanıcı tarafından Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisanslarının herhangi bir sebep ile sona erdirilmesi, ödenmemiş ücretleri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

5.35 Zirve’nin, Kullanıcı’nın entegre ettiği yazılımlar nedeniyle oluşan herhangi bir aksaklık, arıza vb. durumlar bakımından sorumluluğu söz konusu değildir ve ayrıca bu durumların giderilmesinde veya önlenmesinde destek verme taahhüdü bulunmamaktadır.

5.36 Kullanıcı, Zirve’nin faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler, telekomünikasyon ve enerji alt yapılarında geniş kapsamlı hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, Kullanıcı nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da Kullanıcılar’dan kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle Zirve’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Bu kapsamda Zirve’den kaynaklanmayan hizmet kesintilerinden ve 3. kişiler tarafından yapılacak siber saldırıların yol açtığı zararlardan Zirve sorumlu tutulmayacaktır.

5.37 Zirve, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Kullanıcı, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde Zirve’ye rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.38 Kullanıcı, e­posta adreslerini ve Zirve’ye temin ettiği diğer iletişim bilgilerini sürekli olarak güncel tutmalı ve Zirve’nin herhangi bir e­posta adresinden ya da Kullanıcı’nın platformdaki hesabına Zirve tarafından gelecek bilgilendirme içerikli e­postaları duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

5.39 Kullanıcı, Yetkili Kişiler’in kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak olan işlemlerden doğacak olan yasal müeyyidelerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, Zirve’nin bu kişiler üzerinden yapılacak olan işlemlere dair hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Yetkili Kişiler’e tanınan yetkinin Kullanıcı tarafından geri çekilmesi durumunda ya da herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde ilgili programı kullanması durumunda Zirve’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, yetki değişikliklerini yapmamasından, iflas etmesinden, tasfiye edilmesinden veya herhangi bir sebepten ötürü ticari faaliyetlerinin sona ermesinden dolayı Kullanıcı’ya ait şifre ve yetkili kullanıcı bilgileri’nin kullanılması suretiyle gerçekleşecek işlemler nedeniyle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Zirve’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.40 Kullanıcı, Zirve tarafından kendisine sağlanacak hizmetten sadece kendisinin yararlanacağını, söz konusu hizmetin; kendi tüzel kişiliği nezdinde yetkili kıldığı gerçek kişiler hariç, iştirakleri, ana şirkete bağlı şirketleri ve bundan başka diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkasına kiralayamayacağını aksi taktirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve bu durumun saptanması halinde Zirve’nin, Kullanıcı’ya sağladığı tüm hizmetleri durdurma, Sözleşme ve/veya Kullanıcı ile yapmış olduğu tüm sözleşmeleri feshetme hakkı olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.41 Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ne ilişkin hizmetleri alırken ve söz konusu ürünleri kullanırken, yasadışı aktivitelerde bulunmamayı, T.C. yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.42 Kullanıcı, Sözleşme’de yer verilen taahhütlere ve/veya yükümlülüklere uymaması halinde veya acze düşmesi sonucu konkordato ilan etmesi veya iflasına karar verilmesi halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, Zirve’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, bu kapsamda Zirve’nin hizmeti durdurma, Sözleşme’yi ve/veya bununla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı ile yapılmış tüm sözleşmeleri feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.43 Kullanıcı ayrıca Sözleşme’de yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde, Zirve’nin söz konusu aykırılık sebebiyle üyeliğini iptal edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.44 Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin kullanım bedeline ilişkin ücret münhasıran Zirve tarafından belirlenecektir. Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri ücretiyle ilgili herhangi bir taahhüt vermemektedir.

5.45 İşbu Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerde Kullanıcı’nın işleme yönelik hareketleri ürün performasının artırılması, hizmet kalitesinin sağlanması vb. sebepler ile Zirve veya Zirve’nin iş ortaklığı yaptığı şirketler tarafından izlenebilecek ve raporlanabilecektir.

5.46 Zirve, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin tabi olduğu mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler kapsamında ürünün güncellenmesinden Kullanıcı’nın Zirve Ürünleri/Hizmetleri'ne ek olarak Zirve veya yetkilendirilmiş iş ortaklarından, ana paket güncellemesi yapılması koşuluyla YGD hizmeti satın alması halinde sorumlu olacaktır. Şu kadar ki; Kullanıcı’nın YGD üyeliğini yenilememesi halinde Zirve güncellemelerden veya Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin sağlıklı şekilde çalışmasından sorumlu tutulamaz.

5.47 YGD hizmeti geçerlilik süresi hizmetin satın alımını takiben 1 (bir) yıldır. YGD hizmeti yenileme tarihi, bir önceki hizmetin bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır.

5.48 Zirve Ürünleri/Hizmetleri arası geçişlerde, öncelikle geçmiş yıllara ait ödenmemiş YGD bedelleri varsa bu bedellerinin ödenmesi ve sonrasında geçiş yapılması gerekmektedir.

5.49 Kullanıcı’nın kullanım hakkına sahip olduğu ürün versiyonuna ait YGD bedelini ödemiş olması, Zirve Ürünleri/Hizmetleri veya hizmetlerinin diğer versiyonlarının kullanım hakkına veya ücretsiz geçişine sahip olacağı anlamına gelmemektedir. Zirve’nin, yeni bir Zirve Ürünü/Hizmeti versiyonunu pazara sunması bir önceki versiyon için güncelleme yapma veya destek verme taahhüdü veya yükümlülüğü olduğu anlamına gelmez ve Zirve’nin hiçbir koşulda böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.50 Zirve Ürünleri/Hizmetleri YGD hizmeti ve Zirve Ürünleri/Hizmetleri Abonelik Modeli veya Lisans Modeli yenilenme fiyatı Zirve tarafından belirlenir ve Zirve bu konu hakkında herhangi bir taahhüt vermemektedir.

5.51 Mevzuat değişikliği olmadığında veya herhangi bir nedenle ilgili üyelik süresince güncelleme gerekmeyen hallerde güncelleme yapılamayacaktır.

5.52 Zirve, işbu Genel Esaslar ve Sözleşme’de düzenlenen kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler Web Sitesi üzerinde yayımlanacaktır.

5.52 Zirve, işbu Genel Esaslar ve Sözleşme’de düzenlenen kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler Web Sitesi üzerinde yayımlanacaktır. Değişiklikler yayımlanma tarihi itibariyla derhal uygulanır.

Münhasıran Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’ne İlişkin Kullanım Koşulları

Aşağıdaki hükümler, 5. maddedeki genel kullanım şartları ile birlikte yalnızca Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti için uygulanacaktır.

5.53 Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti sunulabilmesi teknik olarak yalnızca YGD hizmeti satın alınması ile mümkün olabilecektir.

5.54 Zirve, Kullanıcı tarafından seçilmiş, Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınmış olan ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nden yararlanabilmesi adına Kullanıcı için Hesap oluşturacaktır. Söz konusu hesabın oluşturulabilmesi için Kullanıcı’nın gerekli tüm bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak Zirve’ye iletmesi gerekmektedir, aksi halde Hesap oluşturulamaz. Kullanıcı, gerek Hesap’ın oluşturulması, gerek ise Sözleşme kapsamında Zirve ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu taahhüt etmektedir.

5.55 Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti, “SATILAMAZ YAZILIM” olarak belirlenmiştir. Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti satılamaz, kopyalanamaz, kullanılarak türevleri oluşturulamaz, alt lisansı verilemez, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde üçüncü şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kiralanamaz, ödünç verilemez, izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, tersine mühendislik yapılamaz, değiştirilemez, Zirve E­ Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nden esinlenerek başka programlar yapılamaz ve üçüncü kişilerin de bunları yapmasına izin verilemez.

5.56 Kullanıcı, Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını devraldığı Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için Zirve E­Kontör satın alması gerektiğinin bilincindedir. Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan her bir hizmet bazında kullanılması gereken Zirve E­ Kontör adetleri ve Zirve tarafından Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkı devralınan ve Sözleşme’de belirtilen ilgili Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’nin diğer özel kullanım şartları Web Sitesi’nde sunulmuştur. Kullanıcı, işbu Genel Esaslar’ı onaylayarak Abonelik Modeli kapsamında lisans kullanım hakkını devraldığı ilgili Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti’ne ve Zirve E­Kontör’e ilişkin olarak Web Sitesi’nde düzenlenmiş olan özel şartları kabul etmiş sayılır ve söz konusu hizmeti Web Sitesi’ndeki şartlar dahilinde kullanacağını, bu şartlara uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.57 Kullanıcı, Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti Abonelik Modeli’nin yenilenmesini Zirve’den veya Zirve’nin herhangi bir iş ortağından talep edebilecektir. Aşağıdaki 20.4 maddesi saklı kalmak üzere, Kullanıcı kullanım süresi sonunda dilerse yenileme yapmayarak ilgili Sözleşme’yi sona erdirebilecektir. Yazılımın yenilenmesi halinde ilgili Sözleşme koşulları aynı şartlar ile devam edecektir. Kullanıcı, kullanım süresi sonunda yenileme yapmadığı takdirde Zirve’nin Sözleşme koşulları kapsamında herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

5.58 Kullanıcı’nın Abonelik Modeli kapsamında belirlenen ilgili sürenin sona erme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde (“Yenileme Dönemi”) abonelik ücretini ödemesi koşuluyla yenileme yapması mümkündür. Şu kadar ki, Yenileme Dönemi içerisinde gerçekleşen yenilemelerde üyelik başlangıç süresi olarak her zaman, bir önceki üyeliğin sona erme tarihi dikkate alınır. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, Zirve, Kullanıcı’nın Yenileme Dönemi içerisinde oluşturduğu, işlediği ve görüntülediği hiçbir veri bakımından sorumlu değildir.

5.59 Kullanıcı’nın Zirve E­Dönüşüm Ürünü/Hizmeti kullanım hakkının sona ermesi halinde Zirve’nin, kullanım döneminde yüklenen verilere erişime ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Dışarıya aktarımlardan münhasıran Kullanıcı sorumludur.

5.60 Kullanıcı, işbu Genel Esaslar ve Sözleşme’nin akdedilmesinden önce Zirve ile akdetmiş olduğu herhangi bir sözleşme uyarınca herhangi bir e­dönüşüm ürününün kullanım hakkını süresiz olarak devralmış olsa dahi, Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme’nin akdedilmesiyle birlikte işbu Genel Esaslar ve ilgili Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşullarla Abonelik Modeli’ne geçiş yaptığını ve bundan böyle söz konusu e­dönüşüm ürününü kullanırken işbu Genel Esaslar ve Sözleşme hükümleri ile bağlı olacağını kabul ve beyan eder. Münhasıran Zirve Paket Ürünü/Hizmeti’ne İlişkin Kullanım Koşulları Aşağıdaki hükümler, 5. maddedeki genel kullanım şartları ile birlikte yalnızca Zirve Paket Ürünü/Hizmeti için uygulanacaktır.

5.61 Zirve Paket Ürünü/Hizmeti, “YENİDEN SATILAMAZ YAZILIM” olarak belirlenmiştir. Zirve Paket Ürünü/Hizmeti satılamaz, kopyalanamaz, kullanılarak türevleri oluşturulamaz, alt lisansı verilemez, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde üçüncü şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kiralanamaz, ödünç verilemez, izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, tersine mühendislik yapılamaz, değiştirilemez, Zirve Paket Ürünü/Hizmeti’nden esinlenerek başka programlar yapılamaz ve üçüncü kişilerin de bunları yapmasına izin verilemez.

5.62 Zirve Paket Ürünü Hizmeti’nde Kullanıcı’ya Lisans Modeli kapsamında devredilen kullanım hakkı yalnızca programın (yazılımın) bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi raporlanması ve bu program aracılığı ile üretilen dokümanların arşivlenmesi, metinlerin yazıcıdan çıkarılması vb. Çıktı cihazlarında bastılıp kullanılması haklarını kapsar.

5.63 Kullanıcı Zirve Paket Ürünü/Hizmeti kapsamına dahil olan yazılımları ve dokümantasyonu sadece kendi sisteminde kullanmak kaydıyla arşivleme ya da yedekleme amaçlarıyla kopyalayabilir. Bu kopyalar da bu Genel Esaslar ve Sözleşme hükümlerine tabidir ve tüm mülkiyet, ticari marka, telif hakkı vb. sınırlandırılmış hak uyarıları bu tür kopyalarda da aynen geçerlidir.

5.64 Kullanıcı Zirve Paket Ürünü/Hizmeti yazılımının kurulacağı aynı donanım üzerinde kullanacağı başka yazılımları ve yapılacak disk organizasyonunu, işletim sistemi değişikliği gibi işbu Genel Esaslar ve Sözleşme’nin konusu olan Zirve Paket Ürünü/Hizmeti kapsamındaki yazılımları doğrudan etkileyecek değişiklikleri veya donanım ile ilgili yazılım değişikliklerini ve donanım değişikliklerini önceden Zirve’ye yazılı olarak bildirmek ve onay almak zorundadır. Onay alınmayan yazılım ve donanım değişikliklerinin sonuçlarından Zirve sorumlu değildir. Ayrıca Zirve verilecek teknik destek hizmeti karşılığında kullanıcıdan masraf ve servis ücreti isteme hakkına sahip olacaktır.

5.65 Kullanıcı standart program eğitimi ya da ek eğitim talebinde bulunur ise Kullanıcı’dan gelecek eğitim isteklerini, Zirve kendi belirleyeceği bir bedel ile karşılar. Eğitim karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak, Kullanıcı’nın iş yerinde yapılabilir. Eğitimin, ne zaman, ne sürede ve hangi kapsamda olacağı Zirve ve Kullanıcı tarafından birlikte belirlenir. Eğitim amaçlı olarak Kullanıcı’nın iş yerine gelen eğiticiye, yeteri kadar zaman ayrılmaması veya geldiği halde Kullanıcı’dan kaynaklanan nedenlerle eğiticinin eğitimi verememesi durumunda, eğitim çalışması yapılmış sayılır. Bu durumda, Kullanıcı taraf belirlenen eğitim bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Eğitim sadece programın kullanımının anlatımını kapsar. Kullanıcı, ücreti karşılığında dahi olsa verilerin Zirve personeli tarafından sisteme işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi talebinde bulunamaz.

5.66 Kullanıcı kendi adına destek almaya yetkili kıldığı personelinin kimlik bilgilerine Sözleşme’de yer vermekle ve yetkili personelin değiştirilmesi durumunda, bu hususu Zirve’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

5.67 Kullanıcı yazılımı/yazılımları bu Sözleşme’de belirlenen şekilde ve mahalde ve belirtilen sistem üzerinde çalıştırmak, saklamak, iletmek ve işletmekle yükümlüdür. Üçüncü kişilere herhangi bir suretle kullandıramaz ve bunu engellemek için gerekeni yapar.

5.68 Zirve, Kullanıcı ile karşılıklı imzalanan bu Sözleşme sonrasında ürünleri ile ilgili yapacağı aynı mahiyetteki farklı teknolojilere sahip yazılımlara Kullanıcı’nın isteği doğrultusunda geçişlerde versiyon geçiş ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

5.69 Zirve lisans sahibini farklı teknolojilere sahip yazılımlara geçişe zorunlu bırakabilir ve mevcut lisansa ait versiyonun hizmet süresini kendi belirlemiş olduğu bir tarihte sonlandırabilir.

5.70 Kullanıcı yapılan yenileme/geliştirme (güncelleme) sonucunda ortaya çıkan sürümü beğenmediğini ileri sürerek bir önceki sürüme dönme ya da yazılımı iade talebinde bulunamaz. Bu durumda, ödediği bedel Kullanıcı’ya iade edilmez. Kullanıcı programa yapılacak ekleme ve değişikliklerle ilgili olarak herhangi bir zarara uğradığını öne süremez.

5.71 Zirve arızalı ya da ürün tanıtım dokümanlarında belirtilen nitelikleri taşımayan ayıplı ürünleri fatura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde talep edildiğinde yenisi ile değiştirir veya bedeli karşılığında iade alır. Kullanıcı bu hakkını faturası ile birlikte satın aldığı yetkili satıcıya başvurarak kullanır. Belirtilen süreden sonra Kullanıcı ayıplı mal itirazında bulunamaz, yazılımlar geri iade edilemez, yenisi ile değiştirme talebinde de bulunamaz. İadesi gerçekleştirilecek yazılımlarda Zirve vermiş olduğu hizmetlerin bedelini iade edilecek tutardan kesme hakkına sahiptir.

6.ÜRÜNLER, FİYATLAR ve YÜKLEME

Kullanıcı, Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nden herhangi birininin lisans kullanım hakkını (I) Web Sitesi üzerinden ilgili ürünü/hizmeti ve duruma göre söz konusu ürün/hizmetler için birden fazla Abonelik Modeli veya Lisans Modeli opsiyonu olması durumunda talep ettiği paketi işaretleyerek seçmek suretiyle veya (II) ıslak imzalı işbu Genel Esasları ve ilgili Sözleşme’yi imzalamak suretiyle doğrudan Zirve’den veya Zirve tarafından yetkilendirilmiş bir iş ortağından ürün tipine göre Abonelik Modeli kapsamında süre sınırlamasına tabi olarak veya Lisans Modeli kapsamında süresiz olarak devralabilecektir.

6.1 Zirve Ürünleri/Hizmetleri Fiyatları Kullanıcı tarafından Sözleşme ile lisans kullanım hakkıdevralınan Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin fiyatına KDV dahil değildir. Kullanıcı, işbu Genel Esaslar’ı ve ilgili Sözleşme’yi elektronik ortamda veya ıslak imzalı şekilde onaylayarak Sözleşme’de detayları verilmiş ve işbu Genel Esaslar’da sunulan Abonelik Modeli veya Lisans Modeli’nden hangisinin uygulanacağı belirtilmiş olan ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin lisans kullanım hakkını ürün tipine göre süreli veya süresiz olarak devralmayı, bunun karşılığında Sözleşme’de yazan bedeli Zirve’ye ödemeyi ve lisans kullanım hakkını ürün tipine göre süreli veya süresiz olarak devraldığı Zirve Ürünleri/Hizmetleri’ni Genel Esaslar ve Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlar çerçevesinde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 Ödeme Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisans kullanım hakkını devralmış ise, ödeme sürecine ilişkin ilgili yönlendirmeler Kullanıcı’nın ilgili Sözleşme’yi onaylamasını müteakip Web Sitesi’nde yer alacaktır. Bu halde Kullanıcı’nın lisans kulanım hakkını Abonelik Modeli veya Lisans Modeli’nden hangisi uyarınca devraldığına bağlı olarak ilgili Zirve Ürünleri/Hizmetleri’nin ödemesi Web Sitesi üzerinden kredi kartı aracılığıyla yapılır. Şayet Kullanıcı Web Sitesi haricinde ıslak imzalı onaylamak suretiyle bir Zirve Ürünleri/Hizmetleri lisans kullanım hakkını devralmış ise, ödemeye ilişkin yönlendirme Zirve