Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği Veri sorumlusu; Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cad. C Blok Apt. No: 4 C/102 Çankaya/Ankara adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 172279 sicil numarası ile kayıtlı ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.
  2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği www.zirveyazilim.net (“İnternet Sitesi”) üzerinden Şirket’imize sağladığınız kimlik bilgisi, ad-soyad, elektronik posta adresi, adres ve telefon numarası kategorilerindeki kişisel verileriniz; tarafınıza ürün satışı gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi, gerekli olması halinde söz konusu ürüne ilişkin olarak tarafınız ile iletişime geçilmesi, ürün ve hizmetlerimizin tarafınıza sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin sizlere bilgilendirme yapılması, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, üyelik hesabı oluşturulması, üyelik hesapları üzerinden ürün/hizmet sunulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması amacı ile işlenmektedir.
  3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği Şirketimize sağladığınız ad-soyad, elektronik posta adresi ve telefon numarası kategorilerindeki kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket’in iş ortakları, grup şirketleri, hizmet sağlayıcıları başta olmak üzere gerçek ve/veya tüzel kişilere aktarılabilecektir.
  4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’nde yer alan form aracılığıyla elde edilmekte ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile toplanmaktadır.
  5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir: (a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınızı yazılı olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@zirveyazilim.net e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz. Bilginize sunarız. ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ